Nummer Anzahl Typ Abstellung Besonderheiten
Doppeldecker
3503-3572 70 MAN D86 Oktober 2005
3573-3642 70 MAN D87 Dezember 2009
3643-3707 65 MAN D88 Dezember 2009
3708-3775 68 MAN D89 Juni 2009
3776-3846 71 MAN D90 September 2009
3847-3927 81 MAN D91 Dezember 2009
3928-3967 40 MAN D92 Dezember 2009
3000 1 MAN DN95 August 2009
3001-3086 86 MAN DN95 Februar 2010
3099 1 MAN DL04
3101-3203 103 MAN DL05 3101 seit Dezember 2009 Busschule, 3132 im Januar 2016 nach Brand ausgeschieden
3220-3322 103 MAN DL07
3330-3379, 3381-3435 105 MAN DL08
3440-3496, 3498-3544 104 MAN DL09 3492 seit 2017 Innovationsfahrzeug; 3545 = ex3537
3093 1 VDL DN15
3094 1 Scania DN15
Eindecker
2130-2189 60 MAN EN90 September 2006
2190-2264 75 MB EN90 Februar 2007
2265-2291 27 MAN EN91 Dezember 2007
2292-2344 53 MB EN91 November 2007
1001-1010 10 Neo EN92 April 2004
1011-1080 70 MB EN92 Juli 2010
1081-1114 34 MB EN95 Februar 2011
1115-1153 39 MAN EN96 Juni 2005, 1147 Oktober 2010
1154-1183 30 Volvo EN96 Mai 2005
1185-1226 42 MAN EN00 März 2014
1230-1248 19 MAN EN00 März 2013
1250-1253 4 Solaris EN02 Januar 2015
1254-1350 97 MB EN02 Bestand: 1254, 1258, 1259, 1267 - 1270, 1277, 1283, 1285, 1286, 1288, 1290, 1291, 1293, 1295, 1300, 1302, 1304, 1305, 1307, 1309 - 1312, 1314, 1315, 1317, 1324, 1325, 1329, 1339, 1340, 1344, 1350
1355-1405 51 Volvo EN02 Juli 2015
1411-1425 15 MAN EN03 Bestand: 1412-15, 17-21
1451-1480 30 MB EN05 Bestand: 1451-61, 1463-71, 1473, 1475-77, 1479, 1480
1861-1865 5 MAN EN06 Juni 2010 Erdgasfahrzeuge
1485-1488 4 MAN EN06 Januar 2015 Wasserstofffahrzeuge
2149 1 MB EN06 ex1835
1600 1 MB EN06 ex1836
1601-1680 80 MB EN06 1681 = ex1648; Bestand: 1601-02, 04-47, 49-74, 76-81
1489-1498 10 MAN EN07 Januar 2010 Wasserstofffahrzeuge
2148 1 MB EN09 ex1837
2151-2312 150 MB EN09 2166 und 2167 im Juni 2016 zu Fahrschulwagen
2321-2322 2 VDL EN12 August 2016 2321 = ex1840, 2322 = ex1841
2325-2364 40 VDL EN15
1685-1688 4 Solaris EN15 Elektrofahrzeuge
2365-2434 70 VDL EN15 2386 --> 2435
Gelenkbusse
2501-2518 18 Neo GN92 Oktober 2005
2519-2543 25 MAN GN92 Juli 2009
2544-2573 30 MB GN92 Februar 2011
2574-2608 35 MB GN93 März 2011
2609-2648 40 MB GN95 März 2012
2649-2669 21 MAN GN95 Januar 2010
2670-2688 19 MAN GN96 Juli 2009
2689-2698 10 MAN GN96 Mai 2005
2699-2758 60 MB GN96 Mai 2005
2851-2860 10 Solaris GN03 April 2015
4001-4035 35 MAN GN03 Oktober 2017
4051-4087 37 MB GN03 Dezember 2017
4101-4231 131 Solaris GN05 4101, 4103, 4107, 4109, 4111, 4114, 4116, 4122, 4134, 4136, 4143, 4145, 4159, 4165, 4171, 4172 und 4205 ausgeschieden
4251-4316 66 Solaris GN07 4317 = ex4253; 4295, 4309, 4312, 4314 und 4316 ausgeschieden
4331-4377 47 Solaris GN08 4349 und 4351 ausgeschieden
4378-4417 40 Solaris GN09
4425-4494 70 Scania GN14
4495-4534 40 Scania GN15
4535-4580 46 Scania GN16
4036-4040 5 Citaro C2 GN16 Leasingfahrzeuge
4581-4714 134 Scania GN16
4715-4780 66 Scania GN18
Langbusse
1501-1525 25 Neo LN97 Mai 2005
1526-1595 70 MAN LN00 April 2015
1700-1770 71 MB LN02 März 2017
1781-1782 2 Solaris LN02 Juni 2013